Nieuwbouw clubhuis TCB naar een volgende fase

Terugkoppeling van de algemene ledenvergadering, over de nieuwbouw van ons clubhuis, aan alle leden TCB

Op 2 september is er een bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen met als enig onderwerp de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuw clubhuis.

De doelstelling was om de leden zodanig van informatie te voorzien dat zij in staat waren om tot besluitvorming te komen of het bestuur een volledig mandaat zou krijgen van de leden om het onderzoek inclusief financiën af te ronden en hierop volgend over te kunnen gaan tot het afsluiten van een noodzakelijke lening en om opdrachten te verlenen aan de aannemer(s) om tot uitvoering van de bouw over te gaan

De bouw commissie heeft toelichting gegeven over inspanningen van de afgelopen periode, de opgestelde plannen en uitgangspunten waarmee van start is gegaan. Het gaat hierbij onder andere over het maken van tekeningen, het aanvragen van offertes, het aanvragen van subsidies en het opdoen van allerlei ideeën door verenigingen te bezoeken in de omgeving.

Deze inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat er een totaal plaatje zowel technisch als financieel is opgesteld uitgaande van het ontwerp wat al eerder aan de leden is gepresenteerd.

Door onze penningmeester is dit verder doorgerekend en ook deze cijfers zijn gepresenteerd. Tijdens de vergadering is aangegeven dat er ook de mogelijkheid geboden zal worden aan de leden om geld aan de club te lenen tegen een nog te bepalen rente percentage. Dit wordt nog verder concreet uitgewerkt. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.

Bij de algemene ledenvergadering waren 38 stemgerechtigde leden aanwezig. Door hen zijn diverse kritische vragen gesteld zowel over de financiën als over het ontwerp en de technische zaken hierin. Tijdens de vergadering is eveneens een nieuwe opzet van gepresenteerd van de glazen pui van het clubgebouw (zie bijlage).

Hierna is er tot stemming overgegaan en kunnen we jullie allen laten weten dat er door de aanwezigen unaniem is gestemd voor het verder gaan realiseren van het nieuwe clubhuis binnen de kaders die zijn gepresenteerd.

 

Het bestuur en de bouwcommissie danken de leden van TCB in gestelde vertrouwen.

Namens deze,

Theo Stehouwer

Downloads:

Nieuws overzicht