Privacy verklaring

 Dit is de privacyverklaring van TCB, gevestigd te Bosschenhoofd, Pastoor van Breugelstraat 89, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40281386, hierna te noemen: de vereniging.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@tcbosschenhoofd.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Inschrijfformulier lidmaatschap

Indien u lid bent gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

KNLTB

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Inschrijfformulier lidmaatschap

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Ledenadministratie

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Inschrijfformulier lidmaatschap

Zolang als men aangemeld is.

Alle leden

A.    Publiciteit vereniging

Publiceren van foto’s en/of filmpjes op Internet, Website TCB, Clubapp, De Bode/BN De Stem

Toestemming

Zolang als men is aangemeld.

Lezers van de publicatie.

B.    Versturen berichten van derden, w.o. andere tennisverenigingen.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Andere verenigingen

·   KNLTB

C.    Ter benadering door leden TCB voor maken van tennis-afspraken e.d.

·         Voornaam

·         Achternaam

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

Toestemming

Zolang men is aangemeld.

Alle leden.

D.    Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. B.v. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Uzelf.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     ledenadministratie; dhr. M. Teluy.

E-mail:                        ledenadmi@tcbosschenhoofd.nl

Telefoonnummer:      06 – 53 54 30 39

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen u hierover direct contact op te nemen met de voorzitter, zodat de klacht kan worden opgelost.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als de klacht niet wordt opgelost. Op grond van de AVG heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Privacy verklaring Overzicht