Bestuursreglement Alcoholverstrekking

VOOR DE SPORTKANTINE VAN TENNIS CLUB BOSSCHENHOOFD

Paragraaf 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

a) Alcoholhoudende dranken: 
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol 
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 

b) Toegelaten horeca-activiteiten: 
De horeca-activiteiten uitgeoefend door de sportvereniging, niet zijnde: 
- bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden; 
- bijeenkomsten voor niet-leden; 
- de verhuur of het ter beschikking stellen door de sportvereniging aan derden van de kantine en / of de inventaris, met name het meubilair en het serviesgoed. 

c) Sociale Hygiëne: 
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardighe-den om deze regels uit te dragen en na te leven. 
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doel-groepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. 

d) Leidinggevenden: 
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding ge-ven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. 

e) Barvrijwilliger: 
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sport-kantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit be-stuursreglement. 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te wor-den nageleefd: 
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. 
2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, vei-ligheid of zedelijkheid. 
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen. 
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van an-dere psychotrope stoffen. 

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen 
1. Het bestuur stelt een bestuursreglement op en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Le-denvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het re-glement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 
 
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieu-we drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. 
 
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 
 
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leg-gen wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 

Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen 

Artikel 4 Aanwezigheid 
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrij-williger die de verplichte "instructie verantwoord alcoholgebruik" heeft ontvangen. 

Artikel 5 Huis- en gedragsregels 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of el-ders op het terrein van de vereniging. 
 
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras. 
 
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:  
- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoe-fening van hun functie; 
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
 
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier" en "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan. 
 
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank ge-promoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 
 
8. Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit de kantine te worden verwijderd. 

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden 
1. De openingstijden van de kantine worden jaarlijks in de maand maart door het bestuur vastgesteld en kenbaar gemaakt met het overzicht Clubactiviteiten-Openingstijden. Dit overzicht hangt voor elke bezoeker zichtbaar in de kantine. De secretaris draagt er zorg voor dat het overzicht bekend is bij de gemeente. 
(invulling conform Drank- en Horecavergunning en met inachtneming van de paracommerciebepa-lingen) 
2. Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken: zie onder 1. 
(invullen conform Drank- en Horecavergunning en met inachtneming van de paracommerciebepa-lingen) 
3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 

Artikel 7 Kwalificatienormen en Instructie "verantwoord alcoholgebruik" voor barvrijwilligers 
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwilligers 
- zijn tenminste 18 jaar oud, 
- hebben de instructie "verantwoord alcoholgebruik" ontvangen, 
- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en 
- zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). 
De NOC*NSF Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een ter-zake deskundige. 

Artikel 8 Voorlichting 
1. Dit reglement, of in elk geval de schenktijden, de huis- en gedragsregels (artikel 5), de paracom-merciebepalingen (artikel 10) en de leeftijdsgrenzen (artikel 3 lid 1 en 2) worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 
 
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik 
 
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhouden-de dranken. 

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve bei-den verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 
 
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 
 
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zono-dig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indie-ner van de klacht. 
 
4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Tennis Club Bosschenhoofd op ……………..(datum) 
De voorzitter:                                          De Secretaris: 
Naam: De heer T. Stehouwer                              Naam: De heer E. Molegraaf 
Handtekening: ………………………………         Handtekening: ………………………... 

Baanreglement

ACCOMMODATIE:
De accommodatie van Tennis Club Bosschenhoofd is gelegen aan de Pastoor van Breugelstraat 89 te Bosschenhoofd en bestaat uit 4 moderne, all weather smash court, banen.

TOEGANG TOT DE BANEN:
Het bespelen van de banen is voorbehouden aan de leden van de club, in het bezit van een geldig KNLTB tennispasje.

HET AFHANGSYSTEEM:
Voor het afhangsysteem gelden de onderstaande regels.
A.  Het recht om op een baan te spelen reserveert men door eigenhandig zijn geldige pasje op het afhangbord te hangen. Zonder pasje heeft men geen speelrecht.
B.  Dit speelrecht vervalt als men het tennispark verlaat.
C.  De gereserveerde speeltijd bedraagt 45 minuten, ongeacht het aantal spelers op de gereserveerde baan.
D.  Speeltijden verlengen, mag slechts als de speeltijd verstreken is en er geen andere speelgerechtigden zijn.

HET AFHANGBORD:
Het afhangbord bevindt zich buiten tegenover de ingang van het tennispark en heeft slechts tot doel inzichtelijk te maken welke banen bezet zijn. De maximale speeltijd is 45 minuten. Indien men zijn pasje vergeten is, kan men aan de bar voor € 1.- een zogenaamd ‘ezelskaartje’ kopen. Men moet het kaartje volledig invullen. Na afloop het kaarten in de TCB bus te deponeren.

WACHTTIJD:
Wanneer alle banen afgehangen zijn en men langer dan 45 minuten moet wachten, is men verplicht te ‘dubbelen’ (4 personen op één baan).
 
VOORKEURSRECHT:
Voorkeursrecht functioneert in volgorde van onderstaande punten:
1.  Landelijke competitie.
2.  Door TCB georganiseerde activiteiten.
3.  Door het bestuur van TCB toegestane activiteiten en evenementen.
4.  Mixavond op woensdag vanaf 18.00 uur.
5.  Trainingen door de club aangestelde trainers overeengekomen met het bestuur.
6.  Vrij tennissen voor leden.

Hiervan kan enkel worden afgeweken in overleg met het bestuur en gepubliceerd op of nabij het afhangbord. Bij niet voldoende deelname aan het georganiseerde zijn de resterende banen vrij te bespelen door leden welke niet deelnemen, dit weer volgens het afhangsysteem.

INTRODUCÉS:
Bij uitzondering en alleen als er geen wachttijd is, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Voor deze introducé dient men een introducékaartje op het afhangbord te plaatsen. De naam van de introducé moet op het kaartje worden vermeld. Dezelfde persoon mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden. De kaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar en kosten voor volwassenen  € 5.- en voor kinderen (tot 18 jaar) € 2.-

ALGEMENE REGELS:
Kleding en Schoeisel: het dragen van tenniskleding op de banen is verplicht. Schoenen met profielzolen zijn op de banen niet toegestaan.
Bespeelbaarheid van de banen: Of een baan bespeelbaar is, wordt door de Technische commissie in overleg met het Bestuur beslist. Na regen of onweer mag slechts weer gespeeld worden als de baan voldoende is opgedroogd. Iedere gebruiker is verplicht de baan niet te beschadigen. Indien een baan onbespeelbaar is, wordt dit vermeld op het afhangbord.

Bij verschil van mening over de toepassing en naleving van dit baanreglement treden het bestuur en de Technische commissie alleen op als besluitvormende personen.

Bosschenhoofd, 1 maart 2011.