AVG Verklaring

TCB en uw persoonsgegevens:

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

 

Ook TCB vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang.

Bij aanmelding als lid vragen wij van u de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en uw geboortedatum. U verleent daarmee toestemming aan TCB om deze gegevens in de ledenadministratie te verzamelen en te verwerken uitsluitend ten behoeve van de vereniging. Tevens geeft u toestemming voor de plaatsing van algemene foto’s op de publieke- en leden website van TCB. Op de website van TCB staat de gehele Privacy verklaring.

Wanneer u zich hiermee niet kunt verenigen is er altijd overleg met het bestuur of de webmaster mogelijk.

Als u uw lidmaatschap heeft opgezegd zullen uw gegevens uit de operationele ledenadministratie worden verwijderd.

 

Privacyverklaring TCB Bosschenhoofd.

 

Door tennisvereniging TCB Bosschenhoofd, hierna te noemen TCB, worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt. TCB acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door de vereniging dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt TCB zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat TCB:

·         duidelijk vermeldt met welke doeleinden TCB persoonsgegevens verwerkt. Dat doet TCB via de privacyverklaring;

·         de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

·         passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;

·         uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

TCB is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt TCB uit welke persoonsgegevens TCB verzamelt en gebruikt en met welk doel. TCB raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst vastgesteld in november 2018.
Door de inschrijving als lid van TCB maakt het lid bepaalde gegevens aan TCB bekend. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. TCB bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door het lid worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan TCB worden verstrekt om te verwerken.
TCB gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
Naam-adres-woonplaats gegevens, telefoonnummer(s), geboortedata, E-mailadres,

 

Registratie
Bij het verzoek lid te worden van TCB worden een aantal gegevens gevraagd. Na de acceptatie van het lidmaatschap bewaart TCB de door het lid opgegeven persoons- en overige gegevens met als doel het lid relevante informatie over de vereniging en haar leden toe te sturen.
Het telefoonnummer(s) zullen door TCB alleen gebruikt worden om contact met het lid te maken wanneer de e-mail niet bruikbaar is of spoed is vereist.
Wanneer het lid het lidmaatschap van TCB opzegt, worden gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt (verloop van ledenbestand inzichtelijk houden). Tevens kan gebruik gemaakt worden van het “oude ledenbestand” ten behoeve van het organiseren van een reünie.

Website www.tcbosschenhoofd.nl
De website heeft een algemeen toegankelijk deel (openbaar) en een besloten deel (niet openbaar) uitsluitend toegankelijk voor leden van TCB.
In het openbaar deel van de TCB website worden geen persoonsgegevens verstrekt dan alleen foto’s en filmmateriaal en contactgegevens van bestuursleden van TCB.

Beeldend materiaal
Foto’s en of film op de website van TCB (openbaar en niet openbaar deel) en op de Facebook account van TCB worden getoond van activiteiten zoals toernooien en bijzondere gelegenheden. In de algemene ledenvergadering vergadering van 11 maart 2019 zal de leden toestemming worden gevraagd om beeldend materiaal te plaatsen op de website en Facebook van TCB. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door dit schriftelijk te melden aan een van de bestuursleden van TCB. Toestemming geven voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie toestemming voor de publicatie ervan. Leden hebben te allen tijde het recht zich te verzetten tegen publicatie van bepaalde foto’s of film. Nieuwe leden worden actief geïnformeerd over het Privacy beleid van TCB waarbij kan worden aangegeven of zij hier wel/niet akkoord gaan. Op grond van weigering kan een nieuw lid niet worden uitgesloten van lidmaatschap.

 

Advertenties en verstrekking aan derden
TCB zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Ook adverteerders of sponsors worden geen persoonsgegevens verstrekt.

 

Beveiliging
TCB neemt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De ledensite is deugdelijk beveiligd met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. TCB kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het bestuur van TCB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze wordt middels de mail bekend gemaakt bij de leden. Tevens zal de wijziging bij de eerstkomende ALV worden vastgesteld.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over TCB privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met TCB opnemen via onderstaande gegevens:
secretaris@tcbosschenhoofd.nl

 

Identiteit
Naam van de vereniging: Tennisclub Bosschenhoofd TCB
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: 40281386

Privacy verklaring Overzicht